Artikel 1: Contactgegevens van de ondernemer en maatschappelijke zetel

Naam: Stoelenonline
Handelend onder de naam: Topp and Legg bv
Vestigingsadres: Schardouwstraat 8, 8870 Izegem
Telefoon: +32 (0)472 27 91 94 
Email: info@stoelenonline.be
BTW BE0747.753.796

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst die op afstand werd afgesloten tussen ondernemer en consument.
 • De algemene voorwaarden worden via een link bezorgd aan de consument voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten of zal er verwezen worden naar deze pagina.

Artikel 3: Prijs

De prijzen die vermeld worden op de webshop worden steeds uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de consument te dragen taksen of belastingen.

Leveringskosten worden apart vermeld.

De prijzen weergegeven zijn enkel van toepassing op de artikelen die worden omschreven. Eventuele sfeerfoto’s zijn enkel decoratief en bevatten elementen die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

De webshop en brochure worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, toch is het mogelijk dat deze informatie soms onvolledig is, fouten bevat of niet helemaal up-to-date is. Stoelenonline is enkel gehouden tot een middelenverbintenis en dus niet aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de consument vragen heeft met betrekking tot de maten, kleuren,  materialen, beschikbaarheid, leveringstermijn en/of leveringswijze, wordt de consument verzocht contact op te nemen met de klantendienst.

De beschikbaarheid van de producten wordt telkens aangeduid per product. Dit kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stoelenonline.

Artikel 5: Bestelprocedure

 • De consument kan de gewenste artikelen toevoegen aan het winkelmandje.
 • In het winkelmandje vindt de consument de gekozen artikelen terug samen met het totaalbedrag exclusief btw.
 • Hierna krijgt de consument de mogelijkheid om een kortingscode in te voeren.
 • Vervolgens krijgt de consument een overzicht van het subtotaal, de btw en het totale bedrag.
 • Na het klikken op “Doorgaan naar afrekenen” komt de consument terecht op de “Checkout” pagina. Hier kunnen de factuurgegevens ingevuld worden.
 • De consument krijgt ook de mogelijkheid om een profiel aan te maken.
 • Indien de consument specifieke wensen heeft kunnen die genoteerd worden in het vakje “Bestelnotities”.
 • Daarna krijgt de consument opnieuw een overzicht van de kosten.
 • Tot slot dient de consument de gewenste betaalmogelijkheid te kiezen en de algemene voorwaarden te lezen en accepteren. Volgende betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar op onze website: Mollie – Bancontact, Mollie – KBC/CBC Betaalknop, Mollie – Belfius Direct Net
 • Indien deze stappen voltooid zijn en alles correct is ingevuld kan de consument de bestelling plaatsen.
 • De consument ontvangt een bevestigingsmail om de consument te waarschuwen dat de bestelling in wacht staat tot de betaling is ontvangen.

Artikel 6: Levering

Stoelenonline levert enkel in België en Nederland. Levering wordt telkens uitbesteed aan volgende diensten: DPD, bpost en PostNL.

De levertermijn bedraagt, indien de goederen op stock zijn, gemiddeld 3 – 4 weken na ontvangst van de bestelling. Indien de goederen niet op stock zijn dan belt de consument het best naar de klantendienst om de levertermijn te bespreken.

Eventuele beschadigingen of tekortkomingen van een product(en) moeten gemeld worden binnen de 3 dagen door de consument aan Stoelenonline.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder enige verantwoording.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

 1. a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”;
 2. b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
 3. c) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;
 4. d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;
 5. e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Stoelenonline, Schardouwstraat 8, 8870 Izegem,  info@stoelenonline.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan daarvoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, of een andere duidelijk geformuleerde verklaring.

Indien de consument de herroeping aanvraagt, zal dit het herroepingsdocument worden opgestuurd. Het is ook terug te vinden als bijlage bij de algemene voorwaarden.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De consument moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Stoelenonline heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Stoelenonline, Schardouwstraat 8, 8870 Izegem.  De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelling en het land van waaruit de consument verstuurt. De tarieven hiervan kan de consument terugvinden op de website van de verzendingspartners

De consument wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Stoelenonline zich het recht voor om de consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. De oorspronkelijke verpakking van het artikel moet intact zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de consument zal dit ten laste van de consument in rekening worden gebracht.

Als de consument heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de consument een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de consument de overeenkomst herroept, zal Stoelenonline alle tot op dat moment van de consument ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de consument terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Stoelenonline op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Stoelenonline wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door Stoelenonline geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Stoelenonline betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk andeszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Stoelenonline geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk);
 • overeenkomsten waarbij de consument Stoelenonline specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

In geval van niet- of laattijdige betaling zal de consument van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het niet-betaalde bedrag een conventionele intrest van 8% per jaar verschuldigd zijn vanaf de voorziene vervaldag.

Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10% met een minimium van €50,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare gerechts- en procedurekosten.

Artikel 9: Klantendienst

De consument kan Stoelenonline bereiken op het telefoonnummer  +32 (0)472 27 91 94, het e-mailadres info@stoelenonline.be of op het adres Schardouwstraat 8, 8870 Izegem. De consument kan hier terecht met eventuele vragen of klachten.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten, hetgeen inhoudt dat de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de consument thuis zijn afgeleverd, dient de consument contact op te nemen met de Stoelenonline klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Stoelenonline.

Bij vaststelling van een gebrek moet de consument Stoelenonline zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de consument.

Artikel 11: Bewijs

De consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden van Stoelenonline. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en desgevallend de Belgische bepalingen van internationaal privaatrecht. In geval van gerechtelijk geschil zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Izegem, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk territoriaal bevoegd. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform. (https://ec.europa.eu/consumers/odr)

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Stoelenonline om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bijlage 2: Modelformulier voor herroeping
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Stoelenonline, Schardouwstraat 8, 8870 Izegem, info@stoelenonline.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 3 : Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.
 2. Alle studies, plannen en ontwerpen blijven onze artistieke eigendom, beschermd door intellectuele rechten en mogen niet zonder onze schriftelijke voorafgaande goedkeuring gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel of gedeeltelijk. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle documentatie (foto’s, schetsen, plannen,…) door ons geleverd geldt slechts ten indicatieve titel en eventuele verschillen tussen deze documentatie en de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen kan dan ook in geen enkel geval tot welkdanige aansprakelijkheid in onze hoofde aanleiding geven.
 3. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Dit betekent ook dat bij overschrijding van de in de overeenkomst vooropgestelde termijn de klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst noch enige andere schadevergoeding te vorderen. Indien de klant echter optreedt als ‘consument’ in de zin van het boek VI Wetboek van economisch recht, heeft de klant-consument bij aan ons te wijten vertraging in de uitvoering van de werken, vanaf diens ingebrekestelling, bij wijze van vaste schadevergoeding recht op de betaling van € 20 per kalenderdag met een maximum van 5 % van de aannemingssom (excl. BTW).
 4. Wij zijn gerechtigd om de door ons aangegane verbintenis tot uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen zonder dat de klant welkdanige aanspraak op schadevergoeding kan maken wanneer wij wegens overmacht en/of vreemde oorzaak’ tijdelijk dan wel definitief in de onmogelijkheid zijn om aan onze verbintenis te voldoen. Worden conventioneel als ‘vreemde oorzaak’ en/of overmacht beschouwd : de stopzetting van de productie van de bestelde materialen, oorlog, staking, lock-out of andere werkonderbrekingen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, brand, natuur en/of andere rampen, pandemieën, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van onze contractuele verbintenissen.
 5. De klant moet de uitgevoerde werken en geleverde goederen onmiddellijk bij de uitvoering/levering nazien. Iedere klacht of betwisting nopens de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet worden zij niet meer in aanmerking genomen.

  Worden niet beschouwd als niet-conform, als een zichtbaar of als een verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur van de bekleding van binnen- en buitenwanden, lichte verschillen in de afmetingen, of het verkleuren van hout, lakwerk, de normale werking van de materialen etc.

  Wij zijn enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken wanneer deze zich manifesteren binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering of de uitvoering van de werken. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen het jaar na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek. Wij dragen – voor elk gebrek (zowel zichtbaar als verborgen) – geen verantwoordelijkheid indien de oorzaak van het gebrek te wijten is aan een gebrek aan onderhoud door de klant, of aan een abnormaal of foutief gebruik van de geleverde goederen of uitgevoerde werken. Wij kunnen tevens niet meer aansprakelijk worden gesteld van zodra de klant door derden veranderingen, werken en/of onderhoud aan de door ons geleverde goederen, installaties en uitgevoerde werken heeft laten verrichten.

 6. Zowel in geval van niet-conformiteit, zichtbare als verborgen gebreken is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de betaalde prijs voor de niet-conforme of gebrekkige goederen of werken. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor om het even welke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade en geen enkele bijkomende terugbetaling en/of schadevergoeding kan derhalve van ons geëist worden voor om het even welke reden.
 7. Al onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar zonder korting op onze zetel te Izegem, Aanvaarding van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en geldt nooit als schuldvernieuwing. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.

  Bij gebrek aan contante betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het factuurbedrag of op het saldo een conventionele intrest van 8 % per jaar verschuldigd zijn vanaf de dag van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag.

  Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van € 50,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare gerechts-en procedurekosten.

   

 8. Iedere klacht of betwisting nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet worden zij niet meer in aanmerking genomen.
 9. Wij behouden ons het recht om onze realisaties te fotograferen en deze foto’s te reproduceren en te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden.
 10. In geval van gerechtelijke invordering of geschil zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Izegem, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk territoriaal bevoegd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.